Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 09 28
przyjmowanie wniosków i podań :
-  Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Nieodległości 1,
-  Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4,
wydawanie dokumentów – Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 1 pokój nr 1
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
Godziny przyjmowania klientów:
przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów:
- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30
- wtorek w godzinach od 8.00 do 17.00
- piątek w godzinach od 7.30 do 14.30
godziny otwarcia kasy:
- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00
- wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00
- piątek w godzinach od 8.00 do 13.00
Uwagi:
Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego.
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 18,
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, umieszczonego w BIP Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, natomiast inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem zawiadamia się na piśmie.
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
za decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 598,00 zł (nie dotyczy właścicieli nieruchomości),
za pełnomocnictwo - 17 zł.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Opłatę skarbową należną gminie można uiszczać:
bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie;  numer rachunku: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001,
w Kasie Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 4.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji następuje niezwłocznie jeżeli sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi , przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ lub w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które można składać do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 1945).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 121 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 2096).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Nowa Ruda w Referacie Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 1 pok. nr 1.
Lista załączników do wniosku:
Kopia mapy zasadniczej,
Kserokopię mapy zasadniczej w skali 1:500, z naniesionym sposobem zagospodarowania terenu, oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać,
 Kompleksowe opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna) – zamiast załącznika z punktu F2 i danych opisowych podawanych w punkcie D1 na formularzu Z3,
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej,
W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego,
 Wykaz działek  – w przypadku inwestycji liniowej.

Wniosek do pobrania  -  WNIOSEK.pdf (574kB) pdf
                                 WNIOSEK.docx (684kB) word

metryczka


Wytworzył: Paweł Jakubiak (20 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (20 lipca 2016, 08:10:27)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (24 lutego 2023, 08:08:37)
Zmieniono: dodanie aktualnego wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4091