Wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Referat 
Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 09 28
przyjmowanie wniosków i podań :
-  Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Nieodległości 1,
-  Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4,
wydawanie dokumentów – Referat
Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 2 pokój nr 1
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Każdy ma prawo wglądu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do wystąpienia z wnioskiem o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Godziny przyjmowania klientów:
przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów:
- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30
- wtorek w godzinach od 7.30 do 16.30
- piątek w godzinach od 7.30 do 14.30
godziny otwarcia kasy:

- codziennie w godzinach 8.00-13.00

Uwagi:
Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 18,
W przypadku nowych podziałów lub scaleń można dołączyć fragment mapy z ewidencji gruntów, obejmujący obszar ujęty w wniosku,
Nie wydaje się wypisów i wyrysów z planów, które straciły ważność,
Sposób naliczania opłaty skarbowej:
od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego:
do 5 stron         30 zł,
powyżej 5 stron    50 zł.
od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną stronę lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4    20 zł,
nie więcej niż    200 zł.
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Wpłata należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i wyrysu. 
o wypis i wyrys -  minimum 50 zł,
za pełnomocnictwo - 17 zł.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Opłatę skarbową należną gminie można uiszczać:
bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie;  numer rachunku: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001,
w Kasie Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 4.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wniosek złożony z kompletem danych załatwiany jest w ciągu 14 dni.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1945).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Nowa Ruda w Referacie
Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 2 pok. nr 1.
Lista załączników do wniosku:
Mapa obejmująca obszar objęty wnioskiem,
Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy,
Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Wnioski do pobrania  - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp.pdf (98kB) pdf     wniosek o sporządzenie-zmianę planu.pdf (91kB) pdf
             

metryczka


Wytworzył: Paweł Jakubiak (20 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (20 lipca 2016, 08:03:50)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (8 października 2020, 09:59:33)
Zmieniono: dodanie aktualnego wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7868