Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Od dnia 03.01.2022 r. jedynym obowiązującym drukiem do złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy jest formularz podany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2462)

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Referat Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 09 28 lub 74 872 09 48
przyjmowanie wniosków i podań :
-  Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4,
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.pdf (399kB) pdf
wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy(1).docx (80kB) word

Wniosek - wzór.pdf (980kB) pdf

Uwagi:
Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 18,
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy,
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
za decyzję o ustaleniu warunków zabudowy - 598,00 zł (nie dotyczy właścicieli działek),
za pełnomocnictwo - 17 zł.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Opłatę skarbową należną gminie można uiszczać:
bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie;  numer rachunku: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001,
w Kasie Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 4.
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które można składać do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

metryczka


Wytworzył: Paweł Jakubiak (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 12:09:46)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (2 kwietnia 2024, 12:48:15)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7987