Informacja dotycząca naboru do Żłobka Publicznego ,,Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich

Nabór do Żłobka Publicznego "Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich odbywa się od 1 do 31 marca każdego roku  na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na wniosek rodziców poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dziecka Deklaracja przyjęcia do żłobka 2022.odt (20kB) plik . W terminie do 30 kwietnia każdego roku dyrektor podaje do wiadomości wyniki rekrutacji. W miarę posiadanych wolnych miejsc przyjęcia do Żłobka odbywają się przez cały rok.
Rekrutacji do Żłobka podlegają dzieci spełniające łącznie warunki:

1. Dnia 1 września roku, w którym odbywa się rekrutacja ukończyły co najmniej 20 tygodni życia.

2. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowa Ruda.

W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających w/w kryteria przekracza liczbę miejsc w Żłobku, pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka ma dziecko z rodziny o trudnej sytuacji materialno - bytowej:

a) dziecko wychowywane tylko przez jednego z rodziców,

b) dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy,

c) dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,

d) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) z trudną sytuacją materialną,

e) dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka,

f) dziecko, którego miejsce zamieszkania lub miejsce pracy rodziców jest zlokalizowane najbliżej Żłobka.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Nowa Ruda mogą być przyjęci do Żłobka, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Nowa Ruda jak liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

metryczka


Wytworzył: Kamila Domagalska (26 marca 2019)
Opublikował: Aneta Witkowska (26 marca 2019, 15:41:27)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (28 marca 2022, 12:57:11)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7631