Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Referat

Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 09 28
przyjmowanie wniosków i podań :
-  Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Nieodległości 2,
-  Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4,
wydawanie dokumentów – Referat
Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 2 pokój nr 1
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
Godziny przyjmowania klientów:
przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów:
- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30
- wtorek w godzinach od 7.30 do 16.30
- piątek w godzinach od 7.30 do 14.30
godziny otwarcia kasy:

- codziennie w godzinach 8.00-13.00
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Wpłata należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
za pełnomocnictwo - 17 zł.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Opłatę skarbową należną gminie można uiszczać:
bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie;  numer rachunku: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001,
w Kasie Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 4.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie opinii zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym następuje średnio w ciągu miesiąca, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które można składać do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony wniosek o ustalenie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Nowa Ruda w Referacie i
Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 2 pok. nr 1.
Lista załączników do wniosku:
Kopia mapy zasadniczej,
Kserokopię mapy zasadniczej w skali 1:500, z propozycją podziału
Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej,
W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek do pobrania   -  wniosek o opinie podziału nieruchomości.pdf (135kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Paweł Jakubiak (20 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (20 lipca 2016, 08:00:06)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (8 października 2020, 11:26:13)
Zmieniono: dodanie aktualnego wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3326