Sprzedaż lokali

Sprzedaż lokali
Urząd Gminy Nowa Ruda
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
ul. Niepodległości nr 2, pok. 2 
57 – 400 Nowa Ruda

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o nabycie lokalu  Wniosek o nabycie lokalu_2023.doc (47kB) word

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
Nabywca uiszcza cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach )
 i pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 4, pok. nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Z chwilą otrzymania wniosku Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu i przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej.

Pracownik prowadzący sprawę:
Gł. specjalista d/s gospodarowania mieniem komunalnym - Dagmara Karczyńska
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
ul. Niepodległości nr 2, pok. nr 2
74 872 0914

Dodatkowe informacje:

1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub nieruchomości zabudowanej budynkiem
 z jednym lokalem mieszkalnym przysługuje najemcom, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony, pod warunkiem nie zalegania z należnościami z tytułu tych umów, przysługującymi Gminie lub zarządcy działającemu w imieniu Gminy.
2. Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w uchwale nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda  ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2013r. poz. 1851 zm. z 2014r. poz.1824 i poz. 2953, zm. z 2015r. poz. 4379 oraz 2016r. poz. 1665
i poz. 4413, zm. 2020r. poz. 313).

3. Przy sprzedaży stosuje się dwie podstawowe bonifikaty:
- 90% przy zapłacie ceny sprzedaży jednorazowo;
- 99% przy jednorazowej zapłacie ceny sprzedaży z równoczesną sprzedażą wszystkich lokali w budynku, w którym   udział Gminy wynosi 100%.
4. Zasady zapłaty ceny sprzedaży i przyznania bonifikat określa w/w uchwała.

Podstawa prawna:
Art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2020 poz. 65, zm. poz. 284 ).
Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład
nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późń. zm.)

Klauzula RODO
klauzula.pdf (283kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 08:26:24)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (7 września 2023, 09:38:20)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5304