Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Wymagane dokumenty
1. Zgłoszenie pobytu stałego - druk.PDF (415kB) pdf
2. Zgłoszenie pobytu czasowego - druk.PDF (399kB) pdf

2 dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
3. obywatel  polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie  pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno prawna, wypis z księgi wieczystej albo z działów I i II księgi wieczystej decyzja administracyjna, lub orzeczenie sądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 4
Biuro Obsługi Mieszkańców
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Główny specjalista ds. wojskowych i dowodów osobistych - Elżbieta Tyszka
Główny specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Anna Juszczak
(74) 872 0919

Termin załatwienia sprawy
Zameldowanie następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich potrzebnych dokumentów i poprawnie wypełnionego formularza.

Opłaty
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt stały nie podlegają opłacie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)

Uwagi
1. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 poz. 2096), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
pełnomocnictwo.odt (17kB)

2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej

3. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

metryczka


Wytworzył: Anna Juszczak (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 08:56:46)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (2 października 2020, 12:05:51)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5888