Zatwierdzanie projektów podziałów nieruchomości

1. Wymagane dokumenty :

- Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.
- Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
- Wypis z katastru nieruchomości (wypis z rejestru gruntów).
- Projekt podziału nieruchomości sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonany przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
- Decyzja o warunkach zabudowy ustalająca zasady podziału nieruchomości jeżeli była wydana przed złożeniem wniosku o podział lub opinię właściwego organu w formie postanowienia dotyczącego zgodności proponowanego podziału z przepisami odrębnymi, bądź z planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Referat odpowiedzialny – REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI Kierownik Referatu GNG - Renata Krazińska
(74) 872 0945

3. Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłat.

4. Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Ruda ul.Niepodległości 2

5. Termin i sposób załatwienia sprawy :
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Projekt podziału nieruchomości zatwierdzany jest w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wójta Gminy Nowa Ruda.

6. Tryb odwoławczy :
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Ruda w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

7. Podstawa prawna :
- Art.92 do art.100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 roku,  poz.518
-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 10:47:04)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (1 marca 2022, 13:34:00)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1758