Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

INFROMACJA O PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

    Wójt Gminy Nowa Ruda na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) informuje, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany jest w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 45C, 57 – 400 Nowa Ruda. Firmą obsługującą przedmiotowy punkt jest firma Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o. o. z/s w Nowej Rudzie przy ul. Stefana Żeromskiego 2,
57 – 400 Nowa Ruda.
Na PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
- papier i tektura w tym opakowania,
- tworzywa sztuczne w tym opakowania,
- drewno i opakowania z drewna,
- metale i opakowania z metali w tym także kolorowe,
- opakowania wielomateriałowe,
- szkło i opakowania ze szkła,
- tekstylia,
- zużyte opony,
- odpady poremontowe i rozbiórkowe z rozbiórek,
- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne,
- lampy i urządzenia zawierające rtęć i freony,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w tym sprzęt AGD i zabawki elektryczne,
- odpady wielkogabarytowe,
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte oleje w opakowaniach,
- środki ochrony roślin i rozpuszczalniki,
- farby, tusze drukarskie, kleje, lepiszcza,
- odpadowe środki chemiczne - kwasy, alkalia,
- odczynniki fotograficzne,
- odpady typu żużel, popiół.
Odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:OO – 16:OO i w soboty w godzinach 8:OO – 13:OO.

metryczka


Wytworzył: Janusz Król (19 maja 2017)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 maja 2017, 11:51:03)

Ostatnia zmiana: Mateusz Hryckiewicz (5 czerwca 2023, 12:05:06)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1039