Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - informacje

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073)

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sołtysom i byłym Sołtysom, którzy:

  1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji Sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję Sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Nowa Ruda  na podstawie posiadanych dokumentów  będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.

Jeżeli Urząd Gminy Nowa Ruda nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji Sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Termin składania wniosków rozpoczyna się od 3 lipca 2023 r.

W załączeniu wniosek-o-wydanie-zaswiadczenie-o-pelnieniu-funkcji-soltysa(1).docx (11kB) word o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.

metryczka


Wytworzył: Marta Kołodziej (5 lipca 2023)
Opublikował: Aneta Witkowska (5 lipca 2023, 09:09:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 405