INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH STAWKACH OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH STAWKACH ZA ODBIÓR
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY NOWA RUDA

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, iż od dnia 1 lutego 2020 r. właściciele wszystkich nieruchomości są zobowiązani do segregacji odpadów komunalnych.

    Stawka za obiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wynosi obecnie 38,00 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
    Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł.
    Roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 206,19 zł.
    Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych ustalono stawkę za pojemnik lub worek o danej pojemności:
1)    o pojemności 80 l. – w wysokości 10,00 zł,
2)    o pojemności 120 l. – w wysokości 15,00 zł,
3)    o pojemności 240 l. – w wysokości 30,00 zł,
4)    o pojemności 1100 l. – w wysokości 137,50 zł,
5)    o pojemności KP7 (6000 l.)  – w wysokości 750,00 zł.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień zgodnej
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

    Jednocześnie informuję, iż w przypadku niewywiązywania się właścicieli nieruchomości (zamieszkałych, niezamieszkałych oraz domków letniskowych)
z obowiązku segregowania odpadów komunalnych, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi trzykrotność stawki.


metryczka


Wytworzył: Karolina Chorągwicka (5 czerwca 2023)
Opublikował: Mateusz Hryckiewicz (5 czerwca 2023, 12:10:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593