Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych


Podatnik:
Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Przedmiot opodatkowania:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
Uwaga ! Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 - autobusy

Obowiązek podatkowy:
Od 1 stycznia 2003 roku podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na formularzach według ustalonego wzoru DT-1 DT-1(6) deklaracja na pod. od środ.transportowych.pdf (84kB) pdf
Deklaracja na podatek od środków transportu   oraz załączyć następujące dokumenty:                                        
 
  załącznik Załącznik DT-1A(6) od 2019 załącznik do deklaracji na pod. od środ.transport..pdf (319kB) pdf

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.


Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.)
-  w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
do dnia 15 lutego – I rata
do dnia 15 września – II rata, każdego roku
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
do dnia 15 września danego roku – II rata,
od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym środek transportowy został  wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc.
Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania. Fakt, że organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku wynika z samej konstrukcji podatku od środków transportowych. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia stawki, oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego.
Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej.
Podatek od środków transportowych można wpłacać:
w kasie Urzędu Gminy
na konto bankowe Urzędu Gminy:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie  nr 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)

2.Uchwała nr 354/LII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych  Uchwała.354LII22 22-11-23.pdfpodatek od środ. transp. od 2023.pdf (350kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod numerem
5753 z dnia 2022.11.28

3. Tabela stawek na podatek od środków transportowych na rok 2024   Stawki podatku od środków transportowych na rok 2024.pdf (101kB) pdf
 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4 w Punkcie Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu.
Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Ruda)
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Referat Odpowiedzialny - Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów,
Inspektor ds. księgowości podatkowej Krystyna Połetek
(074) 872 0937, e-mail krystyna.poletek@gmina.nowaruda.pl

Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty (podstawa prawna – art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.).
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego.

Podatek od środków transportu w szczególnych i uzasadnionych przypadkach  można umorzyć
- podstawa prawna – art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).

Wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego.
załącznik - Oświadczenie o stanie majątkowym oswiadczenie o sytuacji majatkowej.doc (81kB) word

W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o ulgę (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku lub umorzenie zaległości podatkowych) należy do wniosku dołączyć również formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik  - formularz informacji do pomocy de minimis- od 2014 r.  formularz informacji do pomocy de minimis- od 2014 r..pdf (445kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krystyna Połetek (1 września 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (1 września 2016, 13:33:00)

Ostatnia zmiana: Mateusz Hryckiewicz (15 stycznia 2024, 10:30:05)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5241