Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Należy złożyć:                
- informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych


Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:
Dnia 1 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku,1104);
Ujednolicone wzór informacji będzie miał zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.
informacja - in1.pdf (62kB) pdf
zin1.pdf (37kB) pdf
zin2.pdf (37kB) pdf
zin3.pdf (32kB) pdf
mf-broszura-in-1.pdf (795kB) pdf


oraz dołączyć:
- akt notarialny lub umowę dzierżawy gruntu.


miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nowa Ruda ul Niepodległości 4 pok. nr 1 w Punkcie Obsługi Mieszkańców.

Termin i sposób załatwiania spraw.
Po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczania podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Referat odpowiedzialny - Rachunkowości Budżetowej i Dochodów
 
Główny specjalista ds. podatków i opłat Barbara Michalak
barbara.michalak@gmina.nowaruda.pl , tel. 74 872 0922
 

Główny specjalista do spraw wymiaru podatków  Małgorzata Wojtkowiak
 
m.wojtkowiak@gmina.nowaruda.pl, tel 74 872 0921


Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r.  poz. 70)

oraz

Uchwała nr 353/LII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwala.353.LII.22.2022-11-23.pdf (182kB) pdf

głosowanie imienne
glosowanie imienne uchwaly 353.LII.22.pdf (45kB) pdf
glosowanie imienne uchwaly 353.LII.22.doc (86kB) html

publikacja


Uwagi
A.  Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty - podstawa prawna – art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 2022 r., poz. 2651 z późn.zm.)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego.
B.  Podatnik podatku od nieruchomości w szczególnych i uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem o umorzenie podatku.
- Podstawa prawna – art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn.zm.).
- Wniosek o umorzenie składa się w Punkcie Obsługi Mieszkańców po terminie płatności rat podatku,  do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego.

- załącznik - Oswiadczenie o stanie majatkowym.pdf (143kB) pdf

W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o ulgę (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku lub umorzenie zaległości podatkowych) należy do wniosku dołączyć również formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

- załącznik - formularz informacji do pomocy de minimis- od 2014 r..pdf (445kB) pdf

- Powyższe czynności są zwolnione z opłat skarbowych.


metryczka


Wytworzył: Barbara Michalak (1 września 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (1 września 2016, 11:56:50)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (20 stycznia 2023, 14:01:22)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7932