Sprzedaż lokali

Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym,

ul. Niepodległości 1, pok. 15 i ul. Niepodległości 4, pok 1.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o nabycie lokalu.doc (46kB) word   

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
- koszty wydzielenia geodezyjnego,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- koszty sądowe
oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Nowej Rudzie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Z chwilą otrzymania wniosku Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca rzeczoznawcy majątkowemu
wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej.

Referat odpowiedzialny – Gospodarowania Mieniem Komunalnym:
Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym – Anna Kochniarczyk
ul. Niepodległości 4, pok. 1
(74) 872 0915

Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym - Dagmara Karczyńska
ul. Niepodległości 1, pok.15
(74) 872 0903

Dodatkowe informacje:
1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub nieruchomości zabudowanej budynkiem z jednym lokalem mieszkalnym przysługuje najemcom, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony, pod warunkiem nie zalegania z należnościami z tytułu tych umów, przysługującymi Gminie lub zarządcy działającemu w imieniu Gminy.
2. Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w uchwale nr 112/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (z późniejszymi zmianami).
3. Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży: jednorazową (bonifikata 70%) i na raty (bonifikata 40%), przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej o jednym lokalu stosuje się bonifikatę (40%), na raty (20%)
4. Zasady zapłaty ceny sprzedaży i przyznania bonifikat określa w/w uchwała.

Podstawa prawna:
Art.34 ust.1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z póź. zm.).
Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)    
  

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 08:26:24)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 08:38:20)
Zmieniono: Dodanie wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1314