Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę ?

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Uwagi:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy  Nowa Ruda , pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Nowa Ruda, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy o Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

- w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) do 8 081 zł

- przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )
254Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Ruda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;  
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
- załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
- kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
- kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
- kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
- aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
- kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
- wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


Wymagane załączniki :
wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianego pracownika.odt (28kB) plik

zawiadomienie o zawarciu umowy.odt (27kB) plik

zalacznik nr 3 formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf (80kB) pdf

zalacznik nr 4-oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc (24kB) word

zalacznik nr 5- oswiadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis.doc (24kB) wordWytworzył: Marta Kołodziej (30 lipca 2019)
Opublikował: Aneta Witkowska (20 lipca 2016, 08:50:59)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (30 lipca 2019, 13:34:48)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1657

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij