Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Referat Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 09 28
przyjmowanie wniosków i podań :
-  Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Nieodległości 2,
-  Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4,
wydawanie dokumentów – Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 1 pokój nr 1
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
Godziny przyjmowania klientów:
przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów:
- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30
- wtorek w godzinach od 7.30 do 16.30
- piątek w godzinach od 7.30 do 14.30
godziny otwarcia kasy:
- codziennie w godzinach 8.00-13.00
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Wpłata należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł,
za pełnomocnictwo – 17 zł.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Opłatę skarbową należną gminie  można uiszczać:
bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie;  numer rachunku: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001,
w Kasie Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 4.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji następuj w terminie do 3 miesięcy od daty wpływu, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które można składać do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna:
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Nowa Ruda w Referacie Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 1 pok. nr 1.
Lista załączników do wniosku:
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska (gdy inwestycja objęta jest obowiązkiem jego sporządzania) lub kartę informacji zawierające wstępne dane o wpływie inwestycji na środowisko (gdy sporządzenie może być wymagane) tj:
- rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobem ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną,
- rodzaj technologii,
- ewentualne warianty przedsięwzięcia,
- przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii,
- rozwiązania chroniące środowisko,
- uwzględnienia obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody znajdującej się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych (mapa ewidencyjna) z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,
Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej,
W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek do pobrania   - wniosek decyzja środowiskowa.pdf (90kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paweł Jakubiak (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 14:41:36)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (8 października 2020, 11:25:08)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1462