Podatek rolny od osób prawnych

Podatnikami podatku rolnego są:
Osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz, spółki niemające osobowości prawnej ,jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe , będące:

a) właścicielami gruntów

b) posiadaczami samoistnymi gruntów

c) użytkownikami wieczystymi gruntów

d) posiadaczami gruntów “ stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego “ jeżeli posiadanie wynika: 7- umowy zawartej z właścicielem

Podatnicy podatku rolnego obowiązani są:
1. składać , w terminie do 15 stycznia , organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania , deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, składane na formularzu według ustalonego wzoru DR-1 deklaracja na podatek rolny.doc (83kB) plik
a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2. jeżeli w ciągu roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części należy odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w którym istniał obowiązek,

Do składanej deklaracji należy dołączyć :
1- akt notarialny lub
1- akt notarialny lub

2. umowę dzierżawy nieruchomości

3. informację o gruntach

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o lasach (Dz. U. z 2006, Nr 136 poz. 969 z póź. zm)

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek
nieposiadających osobowości prawnej , osoby fizyczne składają deklaracje na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Miejsce złożenia dokumętów
Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 1 pok. nr 4 od poniedziałku do piątku godzinach 7.30 do 15.30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydal decyzja (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Referat odpowiedzialny – Rachunkowości Budżetowej i Dochodów:
Inspektor - księgowa ds. dochodów budżetu Jadwiga Burczyk-Drożdżowska
(074)872 0913

Podstawa prawna
Ustawa  z dnia  15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006,  Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami).

Cena skupu jednego kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2006 rok wynosi 27,88 zł - Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2005r. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Nr 62, poz. 867.

 Uwagi
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty , podstawa prawna -art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).- wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy

B. Podatek rolny w szczególnych i uzasadnionych przypadkach można umorzyć, podstawa prawna -art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

- wniosek o powyższe składa aię w sekretariacie Urzędu Gminy po terminie płatności podatku

- powyższe czynności są zwolnione z opłat

C- Do wniosku należy załączyć:

- formularz o pomocy publicznej udzielonej podatnikowi w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

D. Obliczony w deklaracji podatek rolny płatny jest bez wezwania w ratach:

I. Rata do 15 marca każdego roku

II. Rata. do 15 maja. każdego roku

IE. Rata do 15 września każdego roku

IV. Rata do 15 listopada każdego roku

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Gminy Nowa Ruda
Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie
          73 9536 0001 3001 0006 7351 0001.

E. Po upływie terminu płatności raty wystawiane jest upomnienie. Należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Wytworzył: Jadwiga Burczyk-Drożdżowska (1 września 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (1 września 2016, 13:06:19)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (19 grudnia 2016, 12:54:20)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 436

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij